Τυπολόγια στα μαθηματικά


Τα τυπολόγια στα μαθηματικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους σπουδαστές όλων των τμημάτων των Α.Τ.Ε.Ι. καθώς καλύπτουν συνοπτικά χρήσιμη θεωρία Μαθηματικών.

Ειδικότερα, το πρώτο τυπολόγιο εμπεριέχει τύπους οριζουσών, παραγώγων, ολοκληρωμάτων και μιγαδικών αριθμών.

Δείτε το pdf αρχείο τυπολόγιο στα μαθηματικά 1.

To δεύτερο τυπολόγιο εμπεριέχει μετασχηματισμούς Laplace, θεωρήματα μετασχηματισμών Laplace, αντίστροφο μετασχηματισμό και μιγαδική σειρά Fourier.

Δείτε το pdf αρχείο τυπολόγιο μαθηματικά 2.